Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

REGJISTRIMI I KANDIDATËVE FITUES (BACHELOR FULL-TIME) 2016-2017

Regjistrimi i kandidatëve fitues në ciklin e parë të studimeve BACHELOR (Viti Akademik 2016-2017) me kohë të plotë në Universitetin e Sporteve të Tiranës do të kryhet nga data 13 - 20 SHTATOR 2016. Dokumentat që duhet të dorëzohen në Degën e Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve,UST janë  : Fotokopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore ose Dëftesës së Pjekurisë, së bashku me çertifikatën e notave, ose të një dëftese/ diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MAS; Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë)....

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore