Rregullorja e Administratës

Rregullorja e Administratës së Universitetit të Sporteve të Tiranës është miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Sporteve të Tiranës me Vendim nr. 31, datë 06.12.2013. Më shumë...