Studimet

Strukturat vjetore të proçesit mësimor në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes janë si më poshtë:

Strukturat vjetore të proçesit mësimor në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit janë si më poshtë: