Udhëzuesi i temave

VENDIM Nr.4,dt.14.02.2014
Senati Akademik i Universitetit të Sporteve të Tiranës, mbështetur në Ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007, ”Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 14, pika 1, në rregulloren e UST, neni 14 pika 6/bb ,në kërkesën e Rektoratit, në mbledhjen e tij të datës 14. 02. 2014,

V E N D O S I
Të miratojë Udhëzuesin për Punimin e Tezave të Diplomës të Studentëve të tre Cikleve të Studimeve Universitare në UST. Më shumë