Statuti

Statuti i Universitetit të Sporteve të Tiranës është miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Sporteve të Tiranës datë 01.12.2010. Statuti është miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës me shkresën nr 7703/3 Prot. Tiranë,më 4.2.2011. Më shumë...