Rregullorja e brëndshme

Rregullorja e Universitetit të Sporteve të Tiranës është miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Sporteve të Tiranës me Vendim nr. 5,datë 27.6.2013. Më shumë...