Dekanati

Dekanati і Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit përbëhet nga këto anëtarë:
a) Dekani
b) Zv. Dekani
c) Administratori i fakultetit
d) Drejtuesit e njësive bazë